alt

Finansowanie

Dotacje

Oferujemy kompleksową  pomoc w zakresie realizacji procedur związanych z pozyskaniem dotacji , w tym:
 • określenie potrzeb inwestycyjnych / szkoleniowych
 • pomoc w opracowaniu koncepcji projektu, tak, by miał większe szanse na dofinansowanie
 • analiza możliwych źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia wybór optymalnego źródła finansowania
 • analizę projektu inwestycji pod kątem kwalifikowalności formalnej oraz wstępną analizę pod względem kryteriów merytorycznych (oceny szans na uzyskanie dotacji),
 • sporządzenie biznes planu / studium wykonalności, 
 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami
 • monitoring oceny dokumentacji aplikacyjnej (uzupełnienia dokumentacji w odpowiedzi na wezwania instytucji oceniającej),

Rozliczanie dofinansowanych projektów
Firma oferuje również kompleksową obsługę rozliczenia uzyskanego 
dofinansowania obejmującą:
 • monitorowanie prawidłowej realizacji zapisów umowy o dofinansowanie,
 • analizę prawidłowości ponoszenia wydatków pod kątem Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisów unijnych,
 • doradztwo w zakresie wymaganej informacji oraz promocji projektu,
 • monitorowanie osiągania odpowiednich poziomów wskaźników produktu oraz rezultatu projektu,
Audyt wykorzystania środków publicznych
 • weryfikację dokumentów potwierdzających realizację procesu inwestycyjnego pod katem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie,
 • sprawdzenie właściwego udokumentowania zamówień oraz poniesionych wydatków,
 • kontrolę osiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie poziomu wskaźników produktu oraz rezultatu projektu,
 • weryfikację odpowiednie wymaganej prawem informacji oraz promocji projektu.

Ponadto pomagamy przy ubieganiu się o dotacje z Funduszu Pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne
Osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą korzystając z tej formy dofinansowania polecamy skorzystanie z Naszych usług w zakresie przygotowania kompleksowego Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej obejmującego:
 • opis potencjału organizacyjnego i  przygotowania merytorycznego  (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) a planowana działalność 
 • charakterystykę planowanej działalności oraz analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia 
 • określenie rodzaju zakupów oraz stosunek procentowy pomiędzy wielkością środków przeznaczonych na towar a pozostałymi zakupami w ramach wnioskowanej kwoty 
 • analiza ekonomiczną przedsięwzięcia 
 • analizę rynku i konkurencji wraz z zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania