alt

Usługi KSU

MARKETING DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ.

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży realizowana w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013.


Uprzejmie informujemy, firma Prospect&Perfect Marta Świerczyńska od dnia 1 grudnia 2014 roku realizuje usługę systemową KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1 zgodnie ze standardem.

Celem usługi doradczo-szkoleniowej, jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Usługa systemowa KSU jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub KRS i posiadających jako główny obszar działalności wg klasyfikacji PKD oznaczony kodem 10 z wyłączeniem z kategorii oznaczonej 10.8 podkategorii nie dotyczących produkcji żywności (np. z PKD 10.8 wyłączeniem części podklasy 10.83.Z obejmującej: produkcji insuliny, sklasyfikowanej w 10.62.Z, przygotowania produktów roślinnych dla celów farmaceutycznych, klasyfikowanego w 21.20.Z, części podklasy 10.84.Z obejmującej produkcję soli kuchennej, włączając sól jodowaną, 10.89.Z - Produkcja pozostałych.

Usługa składa się z czterech etapów:

Etap I: analiza sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy), która polega na szczegółowej analizie sytuacji rynkowej Klienta. Stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa,

Etap II: doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, które polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego rezultatem jest opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych programów marketingowych zapisanych w formie praktycznych działań. Plan marketingowy jest opracowywany przez doradcę na podstawie przeprowadzonego w Etapie I audytu,

Etap III: asysta we wdrażaniu planu marketingowego, która polega na wsparciu doradczym Klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II,

Etap IV: szkolenie dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.
Cena usługi dla Klientów stanowi 30% jej całkowitej wartości, 70% jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi dla Państwa pomoc de minimis. 
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi systemowej weryfikujemy czy Klient spełnia warunki udziału w projekcie. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej.